FAQ

Den vanligaste

Frågor & svar

Se våra kunders vanligaste frågor om programvaran SBLCore och säkerhetsdatablad i allmänhet.

Lagstiftning och säkerhetsdatablad i allmänhet

Vad är ett säkerhetsdatablad?
Ett säkerhetsdatablad är ett dokument som säkerställer informationsöverföring i distributionskedjan. Det är därför oumbärligt vid hantering av farliga kemikalier och blandningar.
Hur ser säkerhetsdatabladet ut?
Säkerhetsdatabladet har ett exakt format som inom EU anges av bilagan II till REACH. Det består av 16 sektioner, vars namn är fasta på alla EU-språk, så det är inte möjligt att skapa en enkel översättning. Dessutom definieras vilken information varje sektion ska innehålla. Den bör skrivas tydligt och kortfattat. Icke-europeiska länder regleras av sin egen nationella lagstiftning.
Vilket språk måste säkerhetsdatabladet vara utformat på?
Vilket språk som används i säkerhetsdatabladet beror på i vilket land ämnet eller blandningen ska marknadsföras. Säkerhetsdatabladet bör alltid vara på det officiella språket i det berörda landet.
Vilka produkter måste ha ett säkerhetsdatablad?
Säkerhetsdatabladet ska i första hand sammanställas för ämnen eller blandningar som klassificeras som farliga. I vissa fall tillhandahålls ett säkerhetsdatablad på begäran, dvs. för blandningar som inte klassificeras som farliga men innehåller ett ämne som utgör en fara för människors hälsa eller miljön, eller ett ämne för vilket exponeringsgränser för arbetsmiljön har fastställts.
För vilka produkter krävs inget säkerhetsdatablad?
Det finns inget behov av att skapa ett säkerhetsdatablad för veterinärmedicinska läkemedel, kosmetika, läkemedel, livsmedel och foder. En annan grupp är föremål som redan under tillverkningen får en viss form. Säkerhetsdatabladet används dock ofta för att förmedla viktig information om slutprodukten.
Vem behöver ett säkerhetsdatablad?
Alla som hanterar kemikalier eller blandningar på något sätt. Detta kan förstås som tillverkare, importör, distributör och nedströmsanvändare.
Vem kan skapa ett säkerhetsdatablad?
Säkerhetsdatabladet ska upprättas av en kvalificerad person som regelbundet utbildas. Hur ofta och av vem utbildningen skall ges definieras inte i lagstiftningen. Företaget SBLCore kan tillhandahålla utbildningen. Deltagaren får ett certifikat efter utbildningen. Vi erbjuder utbildning för upp till 5 personer samtidigt.
Hur får man reda på klassificeringen av blandningen?
Klassificeringen av produkten utförs på grundval av de regler som fastställs i CLP-förordningen. Klassificeringen görs på grundval av beståndsdelarnas farlighet och koncentration samt deras toxikologiska och ekotoxikologiska data. Vid vissa faror kan produktens fysikaliska egenskaper eller laboratorietester också inkluderas i beräkningen. Programvaran SBLCore kan hjälpa dig att beräkna klassificeringen.
Vad är en revision av säkerhetsdatabladet och när genomförs den?
En revidering är en uppdatering av informationen i ett säkerhetsdatablad. Den vanligaste orsaken är en ändring av sammansättningen eller, till exempel, en uppdatering av säkerhetsdatabladets format, som anges i bilaga II till REACH. Det sker också ofta en ändring eller införande av nya ämnen med en harmoniserad klassificering.
Vad måste ingå i etiketten?
Produktetiketten skapas på grundval av sektion 2.2 i säkerhetsdatabladet. Det är viktigt att se till att säkerhetsdatabladet och etiketten överensstämmer, eftersom informationen måste vara identisk.

Programvaran SBLCore och allt runt det

Vem är programvaran lämplig för?
Programvaran är utformad för alla som hanterar kemikalier och blandningar på något sätt och behöver skapa säkerhetsdatablad för dem, eller konvertera de säkerhetsdatablad de har till ett annat språk.
Vem kan arbeta i programvaran?
Tack vare den användarvänliga och intuitiva miljön lämpar sig programvaran inte bara för dem som har erfarenhet av att skapa säkerhetsdatablad, utan även för nybörjare utan kunskaper om kemikalielagstiftning.
Vad kan programvaran hjälpa till med?
SBLCore är ett omfattande verktyg som hjälper dig att skapa ett säkerhetsdatablad i 27 språkversioner, etikettdesign, generera UFI-kod och en anmälan till PCN-portalen. Programvaran säkrar också arkiveringen av alla säkerhetsdatablad och deras underlag och övervakar säkerhetsdatabladets lagstiftningsmässiga riktighet och aktualitet. En viktig funktion är den automatiska klassificeringen av produkten, som programvaran beräknar från indata.
Vad ingår i programvaran?
Programvaran innehåller en egen databas över ämnen med harmoniserad klassificering enligt bilaga VI till CLP-förordningen och ämnen, för vilka exponeringsgränser har fastställts för arbetsmiljön. Den innehåller också en sökfunktion för ämnen på ECHA, som gör det möjligt att importera ämnet direkt från ECHA-databasen till programvarudatabasen. Den innehåller också en databas med tillgängliga exponeringsgränser för enskilda stater. Programvaran innehåller också en databas med fraser i alla tillgängliga språkversioner.
Vad ska man göra om ämnet inte finns i databasen SBLCore?
Databasen innehåller främst ämnen med harmoniserad klassificering och ämnen för vilka yrkeshygieniska gränsvärden har fastställts. Om ett ämne inte finns i databasen kan det sökas och importeras till programvarudatabasen direkt från ECHA databasen. Alternativt är det möjligt att lägga till ämnet i databasen manuellt baserat på informationen i det underliggande säkerhetsdatabladet.
Vilka är de tillgängliga programvaruvarianterna?
Det finns två tillgängliga alternativ av programvaran, SBLCore Blue - tillgänglig som prenumerationslicens, eller SBLCore Green - tillgänglig som köp av permanent licens. För utbildningsändamål erbjuder vi en gratis version av SBLCore Edu.
Var lagras uppgifterna?
Inom SBLCore Green finns databasen på en företagsdator eller server. Användaren väljer själv var data ska lagras. Säkerhetskopiering av data är helt under användarens kontroll. I SBLCore Blue lagras databasen i molnet, där den automatiskt säkerhetskopieras. Data är tillgängliga var som helst.
Hur många säkerhetsdatablad kan skapas i programvaran?
Ett obegränsat antal säkerhetsdatablad kan skapas i båda programvaruvarianterna.
Hur fungerar testversionen av programvaran?
Efter att ha skickat in registreringsformuläret startar nedladdningen av testversionen, som sedan måste installeras på en enhet med OS Windows. Denna version är tillgänglig gratis i 14 dagar efter installationen. Testversionen är inte begränsad på något sätt inom programvarans funktionalitet, förutom export av utdatadokument, som är vattenmärkta. Slumpmässiga sektioner är dolda i förhandsvisning. Skapade data kan konverteras till den fullständiga versionen. Nedladdning av testversionen innebär inte att du måste beställa den fullständiga versionen av programvaran och inga avgifter tas ut.
Vilka enheter och operativsystem är programvaran kompatibel med?
Alla typer av programvara kan användas på enheter med Windows operativsystem (Windows 8.1 och senare). Operativsystemet macOS stöds inte direkt, men programvaran kan köras med hjälp av virtualiserade Windows. Programvaran kan inte användas på mobila enheter och surfplattor.
Hur många datorer kan jag använda programvaran på?
En användare kan installera programvaran på upp till tre enheter (PC eller bärbar dator).
Tillåter SBLCore import av säkerhetsdatablad skapade utanför vår programvara?
Import av filer i ett annat format än .sbl som stöds av SBLCore är som standard inte möjlig. Vi kan hantera import av externa data individuellt efter överenskommelse.
Hur fungerar prenumerationen på programvaran SBLCore Blue?
Kortast möjliga avtalsperiod är 1 månad. Prenumerationen kan sedan avslutas när som helst, men inte tidigare än 1 månad efter den senaste ändringen i prenumerationsinställningarna (dvs. om ett land eller en användare lades till).
Hur avslutar du din prenumeration på programvaran SBLCore Blue?
Programvaran kan enkelt avslutas på det valda datumet i inställningarna för prenumerationen i programvarans gränssnitt eller i SBLCore kundportal, dit du också kan logga in via webbplatsen.
Vad händer med data som lagras i programvaran efter att prenumerationen på SBLCore Blue upphör?
Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar alla skapade data innan du avslutar din prenumeration. Programvaran kommer att uppmärksamma dig på detta steg när du avslutar din prenumeration. Data kommer att raderas permanent från programvaran 14 dagar efter uppsägning. Under denna tid är åtkomst till programvaran tillgänglig och data kan fortfarande laddas ner, men det är inte längre möjligt att använda programvarans funktioner.
Kan jag förnya min SBLCore-prenumeration?
Prenumerationsförnyelse är möjlig genom att logga in på kundportalen SBLCore eller via en återförsäljare. Om prenumerationen förnyas efter mer än 14 dagar från slutet av den ursprungliga prenumerationen kommer de ursprungliga skapade uppgifterna inte längre att vara tillgängliga i programvarans gränssnitt.
Hur fungerar översättningar av säkerhetsdatablad?
SBLCore innehåller en databas med fraser som har översätts till alla språkmutationer som finns tillgängliga i programvaran. Fraser som innehåller lagstiftning är inte bara översättningar, utan följer ordalydelsen i nationella bestämmelser. Tack vare denna funktion kan programvaran enkelt och korrekt konvertera säkerhetsdatabladet till ett annat språk. Om användaren saknar en fras eller vill ändra dess ordalydelse har denne möjlighet att skapa sin egen fras med möjliga översättningar.
Hur identifierar man ett föråldrat säkerhetsdatablad i programvaran och hur reviderar man det?
SBLCore signalerar behovet av att uppdatera ett dokument med hjälp av funktionen ”trafikljus” som belyser det gamla formatet på säkerhetsdatabladet, föråldrade ämnen eller föråldrade kontrollparametrar. När du trycker på knappen ”Revision” uppdaterar programvaran automatiskt säkerhetsdatabladet. Två versioner av dokumentet lagras sedan i databasen - originalet (arkiverat) och det nya säkerhetsdatabladet.
Kan exponeringsscenarier skapas i SBLCore?
Går ej, eftersom det inte finns något enhetligt format definierat för exponeringsscenariot. Programvaran låter dig dock bifoga exponeringsscenariot till säkerhetsdatabladet som en bilaga.
Kan programvaran bestämma ADR för blandningen?
Varje företag vars verksamhet omfattar transport av farliga produkter över den angivna gränsen måste utse minst en säkerhetskonsult som är utbildad inom transportområdet. Programvaran kan inte klassificera produkten enligt ADR.
Dokumentationen innehåller en H-fras som inte erbjuds av programvaran (t.ex. H320, H333). Varför?
Europeiska unionen regleras av förordningarna CLP och REACH inom ramen för kemikalielagstiftningen. Vägledning som förklarar reglerna för märkning och förpackning i CLP-förordningen är hämtad från det Globalt Harmoniserade Systemet (GHS). Systemet innehåller ett större antal standardfraser, så om en användare har ett säkerhetsdatablad i GHS-format kan det hända att vissa av fraserna inte kan användas i informationsöverföringen i EU:s distributionskedja.

Användarsupport och andra tjänster

Vilket stöd ger vi våra användare?
Helpdesk kan kontaktas på e-postadressen support@sblcore.com. Du kan också kontakta oss via kontaktformuläret, som kan användas för att skicka en direkt supportförfrågan. Vi svarar alltid på alla frågor så snart som möjligt.
Vilka manualer finns tillgängliga för att arbeta i programvaran?
För våra kunder finns detaljerade videohandledningar tillgängliga som kan hämtas från webbplatsen eller på SBLCore YouTube-kanal. Detaljerade anvisningar finns också i programvarans gränssnitt.
Vilka typer av utbildningar erbjuder vi kunderna?
1) Utbildning i arbete med programvara SBLCore
2) Utbildning i skapande av säkerhetsdatablad
3) Utbildning i skapande av säkerhetsdatablad med receptblandning

Anmälan till PCN-portalen och UFI-koder

Vad är UFI och vad är det till för?
UFI, eller unik formuleringsidentifierare, är en unik kod som krävs vid rapportering av farliga blandningar till PCN-portalen och är också en obligatorisk del av etiketten. UFI består av 16 tecken och har en enhetlig preposition UFI (t.ex. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). För att skapa det behöver du företagets momsregistreringsnummer och den så kallade numeriska koden av sammansättningen. För mer information om UFI, vänligen besök webbgeneratorsidan.
Vad är PCN och vilka blandningar måste anmälas?
PCN är en portal som inrättats av Europeiska unionen och förvaltas av ECHA. Den är avsedd för inlämning av information om farliga kemiska blandningar. Blandningar som utgör hälsofaror eller fysikaliska faror ska anmälas. Inkluderat i inlämningen är bland annat en UFI-kod, som också är ett obligatoriskt element i etiketten. Information lämnas i ett speciellt i6z-format.
Vad krävs för att skapa en UFI-kod?
För att skapa en UFI behövs företagets momsregistreringsnummer och den så kallade numeriska koden av sammansättningen. Sammansättningens numeriska kod kan vara ett valfritt nummer. Det är bara nödvändigt att välja en lämplig form av produktnumrering så att två produkter med olika sammansättning inte innehåller samma UFI. Till exempel kan internt system för produktnumrering användas för att välja sammansättningens numeriska kod.
Hur ser UFI ut och var listas det?
Den unika formuleringsidentifieraren UFI är en obligatorisk del av etiketten och måste vara i läsbar och outplånlig form. Förkortningen "UFI" är uniform, den är oföränderlig på alla språk i Europeiska unionen och föregår själva koden, som alltid är 16 tecken lång. Således ges koden sedan i formatUFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Vem är skyldig att lämna in en anmälan?
Den primära skyldigheten åligger importörer som köper en produkt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och marknadsför de inom EU, och nedströmsanvändare som blandar sina egna blandningar eller interfererar med produktens förpackning. Dessutom kan skyldigheten även gälla distributörer. Detta steg måste säkerställas i de fall då importören eller nedströmsanvändaren inte har ålagt anmälningsskyldigheten.
Vad är den information som krävs i anmälan?
Anmälan har utvidgat den obligatoriska informationen jämfört med de ursprungliga kraven. Till exempel krävs UFI-koden, 70 % av produktens sammansättning, typ och storlek på förpackningen, produktkategori enligt det Europeiska produktkategoriseringssystemet (det så kallade EuPCS), information om produktens farlighet, märkningselement, toxikologisk information och information om fysikalisk-kemiska egenskaper.
Sedan när gäller anmälningsskyldigheten?
Datumet för anmälan varierar beroende på användningen av produkten. Vid konsument och yrkesmässig användning gäller anmälningsskyldigheten från och med den 1 januari 2021. För blandningar för industriellt bruk gäller datumet den 1 januari 2024. För produkter som tidigare har anmälts enligt nationella bestämmelser och som inte har ändrat sammansättning eller klassificering förblir de ursprungliga anmälningarna giltiga till slutet av 2024. Från och med den 1 januari 2025 ska alla farliga blandningar på marknaden anmälas i enlighet med kraven i bilaga VIII till CLP förordningen.
Till vem vidarebefordras informationen?
Anmälaren ska lämna informationen till alla medlemsstater där blandningen ska marknadsföras. Denna information görs sedan tillgänglig för giftinformationscentraler och personal som hanterar hälsorelaterade nödsituationer. Dessa enheter fastställs av varje stat på nationell nivå.
Var får jag tag på sammansättningens numeriska kod?
Sammansättningens numeriska kod behövs tillsammans med företagets momsregistreringsnummer, eller nyckel, för att skapa den så kallade UFI-koden. Detta nummer är helt upp till det företag som skapar UFI och kan vara vilket nummer som helst från 0 till cirka 268 miljoner. Man kan t.ex. använda företagets befintliga numreringssystem, recept koder eller t.ex. en del av EAN-koden.
Var får man tag på företagsnyckeln?
Om företaget inte har moms eller inte vill använda den är det möjligt att använda företagsnyckeln för att generera UFI. Nyckeln kan erhållas i webb generatorn av UFI och kan användas för att generera UFI upprepade gånger. Därför rekommenderar vi att du sparar den.

Köp en prenumeration på SBLCore Blue

Hur kan jag prenumerera på programvaran?
Det går att prenumerera på programvaran direkt på webbplatsen i sektionen Prislista. Det är också möjligt att beställa programvaran via vår försäljningsavdelning (sales@sblcore.com).
Vilka är de tillgängliga prenumerationsplanerna?
Prenumerationer kan beställas som en månatlig eller årlig plan. Vi erbjuder en årlig plan till ett rabatterat pris.
Kan jag ändra mina prenumerationsinställningar?
Inställningar för din prenumeration kan redigeras i kundportalen eller i programvarans inställningar. Det är möjligt att lägga till eller ta bort användare och stater, ändra betalningsuppgifter, men också avsluta en prenumeration.
Hur lägger jag till en tjänst under prenumerationen (ytterligare land eller användare)?
Stater eller användare kan enkelt läggas till eller ändras i kundportalen. När ett land eller en användare läggs till i en månadsplan kan prenumerationen inte avslutas förrän efter 1 månad.
Hur kan jag säga upp min prenumeration?
Du kan säga upp prenumerationen i kundportalen eller i programvaran med knappen Prenumeration -> Avbryt prenumeration. Med en månadsplan kan prenumerationen avslutas på det datum du väljer, men tidigast 1 kalendermånad efter det senaste köpet av tjänsten.
Vilka betalningsmetoder accepteras?
Prenumerationer kan betalas med kortbetalning eller banköverföring.
Hur fungerar fakturering av prenumeration när man betalar med kort?
Vid den första beställningen som betalas med kreditkort görs betalningen för prenumerationen i förskott. Samtidigt utfärdas en faktura. Vid en månadsplan debiteras alla efterföljande betalningar retroaktivt efter slutet av varje kalendermånad. Om ytterligare ett land eller en användare läggs till i årsplanen under prenumerationen, debiteras även dessa tjänster retroaktivt i slutet av varje kalendermånad. Om du förnyar din årliga prenumeration kommer det relevanta beloppet för det följande året att debiteras på nytt och dras från ditt kreditkort i förskott. Fakturor skickas i elektronisk form till den e-postadress som anges vid beställning. Alla utfärdade fakturor finns tillgängliga i kundportalen.
Hur fungerar fakturering av prenumeration när man betalar med banköverföring?
Vid den första och varje efterföljande beställning av årsplanen som betalas via banköverföring utfärdas samtidigt en faktura med en löptid på 14 dagar. Vid den första och varje efterföljande beställning av månadsplanen utfärdas fakturan retroaktivt efter slutet av varje kalendermånad under vilken programvaran aktiverades. Fakturor skickas i elektronisk form till den e-postadress som anges vid beställning. Alla utfärdade fakturor finns tillgängliga i kundportalen.

Vilken lagstiftning gäller för kemikalier och blandningar

REACH

Förordningen REACH omfattar inte bara registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, utan definierar i första hand säkerhetsdatabladens format och innehåll. Formatet för säkerhetsdatabladen anges i bilaga II till denna förordning. Säkerhetsdatablad är en viktig informationskälla om kemikalier eller blandningar och utgör en integrerad del av distributionskedjan.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

CLP

Förordningen CLP behandlar klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och blandningar. Klassificering är en viktig del av säkerhetsdatabladet. På grundval av detta definieras texter för alla sektioner. Som en del av märkningen fastställs i förordningen CLP regler för symbolens storlek och hela etiketten, beroende på förpackningens storlek. Förordningen innehåller också bilaga VI, som definierar ämnen med en harmoniserad klassificering.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Biocider

Biocidförordningen behandlar marknadsföring och användning av biocidprodukter. En biocid är en produkt som används för att eliminera, repellera eller oskadliggöra skadliga organismer. Den definierar särskilt märkningen av biocider, som har sina egna särdrag (t.ex. angivande av det verksamma ämnet och dess koncentration). Varje biocidprodukt får endast innehålla verksamma ämnen från godkända ämnesleverantörer eller, i förekommande fall, verksamma ämnen som befinner sig under utvärdering och som endast får användas för den godkända typen av biocidprodukt.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Detergenter

Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen gäller alla diskmedel, tvättmedel och rengöringsprodukter. Den skiljer på om ett tvätt- och rengöringsmedel säljs endast till yrkesmässiga användare eller till allmänheten, för vilken den fastställer strängare regler när det gäller märkning (etiketter). Det fastställer också regler om produkters biologiskt nedbrytbarhet och fosfathalten. Inom tvätt- och rengöringsmedel är det nödvändigt att bearbeta så kallade datablad, som är indelade i två typer, för hälso- och sjukvårdspersonal eller allmänheten.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Har du några andra frågor som du inte har hittat svar på?

Kunder som redan har använt våra tjänster

Gå med i mer än 750 företag som redan har använt våra produkter eller tjänster till sin fulla belåtenhet.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Vi erbjuder lösningar inom skapande och hantering av säkerhetsdatablad. Vi hanterar den övergripande administrationen i samband med skapande, klassificering och arkivering av säkerhetsdatablad. Programvaran SBLCore är utformad för alla tillverkare, importörer, distributörer och andra användare av kemikalier och blandningar.

Behöver du råd?

Håll kontakten

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tjeckiska Republiken

CRN: 04278968
Momsnr.: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-post: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.4.9

Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förstå våra besökares beteende så att vi kan erbjuda dem innehåll enligt deras preferenser.

Mer om cookies ×
Funktionella cookies
Denna webbplats använder nödvändiga cookies, som är avgörande för att den ska fungera korrekt. Det kommer att säkerställa korrekt visning av sidan, möjliggöra inlämning av formulär och liknande nödvändiga funktioner. Dessa tekniska cookies kan inte stängas av.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
sblcore_cc www.sblcore.se 1 år Lagrar användarens samtycke till användningen av cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.se Session Lagrar information om användarens session. SBLCore s.r.o.
Analytiska cookies
Vi använder analytiska cookies för att utvärdera prestandan på vår webbplats. Vi använder dessa cookies för att spåra antalet besök, trafikkällor och användarbeteende på vår webbplats – till exempel tar vi reda på vilken information de letar efter och vilken information som är viktigast för dem. Denna information hjälper oss att optimera webbplatsen och förbättra våra tjänster.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
_ga www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
Marknadsföringskakor
Marknadsföringscookies används för att visa relevanta annonser baserat på dina preferenser. Detta personliga innehåll, som används av våra partners, kan visas på olika webbplatser. Om du inte väljer dessa cookies kommer antalet annonser inte att ändras, men de kommer inte längre att anpassas efter dina intressen.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
_gcl_au www.sblcore.se 3 månader Den använder Google AdSense för att experimentera med effektiviteten av annonsering på webbplatser som använder deras tjänster. Google